Information about cookies

Close [x]

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Więcej informacji

  Main site  
Main site Notice
Notice
Subject: PYTANIA NA OBRONY W ROKU AK.2014/15 - PEDAGOGIKA I -GO STOPNIA
Notice for: Radom Academy of Economics
Date of publication: 2/6/2014
Date of validity: 9/30/2016
Contents:
        
        PYTANIA NA EGZAMIN LICENCJACKI Z PEDAGOGIKI I-GO STOPNIA

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Pedagogika


Grupa zagadnień kierunkowych: Pedagogika

1. Problem tożsamości pedagogiki i jej miejsce w systemie nauk
2. Myśl pedagogiczna epoki oświecenia w Polsce – znaczenie KEN
3. Edukacja ustawiczna dorosłych
4. Kształcenie i doskonalenie zawodowe – wychowanie do pracy
5. Znaczenie środowiska w procesie wychowania: środowiska rodzinne, grupy rówieśnicze
6. Rodzaje wychowania, ich znaczenie w rozwoju osobowości człowieka: wychowanie moralne, estetyczne, światopoglądowe, fizyczne
7. Badanie osiągnięć szkolnych uczniów – narzędzia pomiaru dydaktycznego
8. Metody nauczania – zalety metod aktywizujących
9. Formy wychowania a sytuacje wychowawcze: klasyfikacja form wychowania i charakterystyka.
10. Trudności dydaktyczno – wychowawcze: przyczyny powstania niepowodzeń szkolnych i sposoby zapobiegania ich powstawaniu
11. Nauczyciel – wychowawca we współczesnym procesie edukacyjnym, osobowość nauczyciela – wychowawcy
12. Współczesna szkoła: szkoła ustawicznie doskonalona, reforma edukacyjna z 1999 roku
13. Zadania stawiane przed współczesna pedagogiką
14. Subdyscypliny współczesnej pedagogiki
15. Czynniki sprzyjające rozwojowi człowieka i hamujące jego rozwój
16. Stadia rozwojowe człowieka
17. Czynniki wpływające na rozwój człowieka
18. Procesy poznawcze, emocjonalno motywacyjne oraz społeczne w toku kształcenia
19. Przystosowanie emocjonalno – społeczne w grupie
20. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania w grupie rówieśniczej oraz w relacjach nauczyciel – uczeń
21. Kierowanie placówką edukacyjną – style kierowania
22. Szkoła jako instytucja społeczna i wychowawcza
23. Dobór, konstruowanie, modyfikowanie programów nauczania
24. Prawo oświatowe w pracy szkoły i nauczycieli
25. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
26. Tworzenie klimatu wychowawczego w szkole
27. Pozaszkolne instytucje wychowawcze i resocjalizacyjne
28. Współpraca szkoły z pozaszkolnymi instytucjami wychowawczymi
29. Media w edukacji – szanse i zagrożenia
30. Diagnoza i terapia pedagogiczna
31. Cechy dobrego nauczyciela-wychowawcy
32. Typologia badań naukowych w pedagogice
33. Etapy postępowania badawczego w pedagogice
34. Indywidualizacja i podmiotowość w kształceniu
35. System kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli
36. Pedagogizacja rodziców, formy współpracy szkoły, instytucji opiekuńczo –wychowawczych z rodzicami
37. Założenia pedagogiki humanistycznej
38. Główne założenie antypedagogiki
39. Gerontologia jako nauka – zakres oddziaływań 
40. Funkcje komunikacji werbalnej i niewerbalnej w tworzeniu podmiotowej relacji między nauczycielem i uczniem
41. Andragogika jako subdyscyplina pedagogiki – kształcenie permanentne 
a kształcenie ustawiczne
42. Podstawowe elementy warsztatu pracy pedagoga
43. Metody analizy ilościowej i jakościowej wyników badań pedagogicznych
44. Formy i funkcje zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
45. Edukacja na odległość – rodzaje, specyfika organizacyjna i metodyczna
46. Rodzaje kontroli i oceny wyników procesu kształcenia
47. Współczesne systemy pedagogiczne
48. Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki. Wieloaspektowość pojęcia wychowanie
49. Typu, funkcje rodziny i jej przemiany
50. Rodzaje i poziomy profilaktyki. Pojęcie psychoprofilaktyki


Zagadnienia – kierunek: Pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

1. Obszary badań pedagogiki wczesnoszkolnej
2. Miejsce pedagogiki wczesnoszkolnej w systemie nauk pedagogicznych
3. Rola pedagogiki wczesnoszkolnej w systemie nauk pedagogicznych
4. Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia zintegrowanego
5. Psychologiczne podstawy procesu kształcenia i wychowania dzieci w okresie wczesnoszkolnym
6.	Psychologiczne podstawy mówienia
7.	Psychologiczne podstawy czytania
8.	Psychologiczne podstawy pisania
9.	Fizjologiczne podstawy mówienia
10.	Fizjologiczne podstawy pisania
11.	Fizjologiczne podstawy czytania
12. Treści programowe kształcenia zintegrowanego
13. Niepowodzenia szkolne dzieci w nauczaniu początkowym
14. Sposób realizacji programu kształcenia zintegrowanego
15. Przedmiot i zadania pedagogiki przedszkolnej
16. Cele pedagogiki przedszkolnej
17. Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce
18. Założenia i organizacja placówek przedszkolnych
19. Praca wychowawcza w przedszkolu w grupie dzieci 3-4 letnich
20.	Praca wychowawcza w przedszkolu w grupie dzieci 5 letnich
21.	Praca dydaktyczna w przedszkolu w grupie dzieci 3-4 letnich
22.	Praca dydaktyczna w przedszkolu w grupie dzieci 5 letnich
23.	Stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
24.	Kompetencje nauczyciela przedszkola
25.	Kompetencje nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej
26.	Cele wychowania przedszkolnego 
27.	Problem adaptacji dziecka w przedszkolu
28.	Aktywność zabawowa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
29.	Trudności w procesie wychowania i nauczania dziecka w wieku wczesnoszkolnym
30.	Współpraca nauczyciela szkoły z rodzicami, jako warunek wspomagania rozwoju dziecka


Zagadnienia – kierunek: Pedagogika, specjalność: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 
1. Miejsce i rola pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk pedagogicznych
2. Przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej
3. Współczesne przejawy patologii społecznej
4. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży: objawy, stadia i typologie, 
5. Eliminowanie rozmiarów nieprzystosowania społecznego.
6. Diagnoza nieprzystosowania społecznego
7. Profilaktyka w szkole, rodzinie, placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych
8. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej
9. Resocjalizacja w środowisku otwartym: kuratela sądowa, ochotnicze hufce pracy, ogniska wychowawcze, środowiskowe programy pedagogiczne 
10. Resocjalizacja instytucjonalna w Polsce - specyfika pracy wychowawców placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich i zakładów karnych
11. Metody i techniki stosowane w diagnozie resocjalizacyjnej
12. Zaburzenia w zachowaniu: koncepcje teoretyczne, typologia i ewolucja
13. Współczesne systemy resocjalizacyjne 
14. Formy, metody i środki wychowania resocjalizującego
15. Przemoc i agresja jako problem edukacyjny
16. Przyczyny, stopnie i rodzaje sieroctwa społecznego 
17. Zakład poprawczy a schronisko dla nieletnich – charakterystyka, podobieństwa, różnice
18. Policyjna izba dziecka – główne zadania i funkcje pełnione na rzecz społeczeństwa
19. Fazy choroby alkoholowej
20. Mechanizmy uzależnienia
21. Pojęcie "interwencji kryzysowej" i symptomy kryzysu
22. Patologia zachowań dzieci i młodzieży w grupach społecznych
23. Rodzina patologiczna i jej wpływ na zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży
24. Metody wychowania resocjalizacyjnego
25. Opisz i scharakteryzuj twórczą resocjalizację
26. Pomoc postpenitencjarna i następcza w systemie pomocy społecznej
27. Metody i formy pracy kuratorów sądowych i pracowników socjalnych
28. Mediacja i sprawiedliwość naprawcza
29. Proces readaptacji społecznej i jego istota
30. Klasyfikacja i charakterystyka instytucji karnych

      
Author: Anna Świerczyńska
Attachment Grupa zagadnień kierunkowych.docx
Wirtualny Dziekanat v. 4.1.0 b34 Copyright (c) 2015 APR System